Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Program, ktorý preukázateľne pomáha deťom najmä v prvom ročníku, pretože rozvíja najmä schopnosti potrebné pre čítanie a písanie. 

  • Slúži ako prevencia vývinových porúch čítania a písania (dyslexia, dysortografia).
  • Zároveň slúži ako dobrá príprava detí na budúce školské povinnosti.
  • Slúži aj ako diagnostická pomôcka, pomáha odhaliť problémy ešte pred aktuálnym zlyhaním v škole.
  • Je vhodný pre deti predškolského a mladšieho školského veku, deti intaktné aj s vývinovými poruchami.

Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322